Nuotoliniai mokymai

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)

Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi? Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
PLAČIAU

Praktinis darbas su CVP IS: savarankiški nuotoliniai mokymai

CVP IS mokymai – tai praktiniai užsiėmimai, kai prie kompiuterių mokoma dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS). 70 proc. mokymų yra praktiniai užsiėmimai –
PLAČIAU

Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)

Inventorizacijos taisyklių pakeitimų nuo 2018 metų iki 2020-07-09 apžvalga. Inventorizacija viešajame sektoriuje, jos periodiškumas, eigos aptarimas.  Inventorizacijos komisijų sudarymas ir veikla.  Inventorizavimo aprašas, jo sudarymo reikalavimas,
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)

Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Teritorijų planavimas 2021 m. Naujausi pakeitimai

2021-05-11 Nuotoliniai mokymai
• Teritorijų planavimo įstatymo taikymas, pakeitimai ir praktika. • Teritorijų planavimo procesas. • Teritorijų planavimo dokumentacijos procesas. • Bendrųjų planų sudarymo procesas. • Detalieji planai,
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė

2021-05-12 Nuotoliniai mokymai
Finansinės analizės reikšmė privataus ir viešojo sektoriaus subjektuose. Finansinės analizės svarba. Analizės rūšių ir tyrimo būdų sistema. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės šaltiniai, klasifikacija ir informacijos vartotojai.
PLAČIAU

Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita

2021-05-13 Nuotoliniai mokymai
Pagrindiniai reikalavimai projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei Valstybės investicijų programos lėšų, apskaitai. Tinkamos, netinkamos išlaidos. Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai.
PLAČIAU

BDAR atitiktis valstybinėms ir privačioms mokykloms

2021-05-13 Nuotoliniai mokymai
1. Kas turi būti nurodyta mokyklos veiklos įrašuose? 2. Kokius BDAR atitikties dokumentus turi turėti mokykla? 3. Kaip informuoti mokinius ir mokinių tėvus apie duomenų tvarkymą?
PLAČIAU

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2021-05-14 Nuotoliniai mokymai
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Viešojo administravimo pertvarka nuo 2020-11-01

2021-05-14 Nuotoliniai mokymai
• Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo taikymas 2020-11-01. Ką atneš reforma? • Nauju reguliavimu įvedamų pakeitimų analizė ir praktinio taikymo simuliacija. • Kaip keičiasi viešojo administravimo subjektų sistema?
PLAČIAU

Rizikos valdymas viešajame sektoriuje. Svarbi praktika

2021-05-14 Nuotoliniai mokymai
Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Administracinių reformų viešajame sektoriuje raida. Rizikos veiksniai ir rizikos rūšys: veiklos, politinė, finansinė, dislokacijos, veikimo pabaigos ir kt. Rizikos veiksnių identifikavimas.
PLAČIAU

Elektroninių ir kitų skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas

2021-05-17 Nuotoliniai mokymai
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai. 2. Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas.
PLAČIAU

Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

2021-05-18 — 2021-05-20 Nuotoliniai mokymai
PVM objektas. Ekonominė veikla. Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju? Prekių tiekimas. Trikampė prekyba. Rezervo taisyklė. Prekių tiekimas call-of stock sąlygomis. Paslaugų vietos nustatymas. Vežimo paslaugos.
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)

2021-05-18 Nuotoliniai mokymai
2021-06-22 Nuotoliniai mokymai
2021-06-22 Vilniuje
  Pasikartojančių operacijų registravimas (darbo užmokesčio operacijos, ateinančių laikotarpių sąnaudos). Sąnaudų kompensavimas, grąžinimo pažymos suvedimas. Atsargų pajamavimas, nurašymas, perdavimas, vidinis judėjimas, inventorizacija. Ilgalaikio turto apskaitos operacijos.
PLAČIAU

Darbo teisės klausimai žinotini buhalteriams 2021 m.

2021-05-19 Nuotoliniai mokymai
Buhalterija ir darbo teisė – neatsiejamos viena nuo kitos. Buhalteriai atsakingi už darbo užmokesčio, kompensacijų, kitų mokėjimų skaičiavimą ir galutinį išmokėjimą. Buhalteris privalo vykdyti darbo laiko apskaitą,
PLAČIAU

Viešieji pirkimai 2021 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija

2021-05-19 Nuotoliniai mokymai
1. COVID-19 įtaka viešiesiems pirkimams: – Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai; – VPĮ numatytos galimybės pirkimus įvykdyti skubiau; – Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo aktualijos; –
PLAČIAU

Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas

2021-05-20 Nuotoliniai mokymai
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarka 2021 metais. Mokymo lėšų apskaičiavimo nuoseklumas. Lėšų perskirstymo principai. Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos taikymo pamokos.
PLAČIAU

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) ir materialinė atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą

2021-05-20 Nuotoliniai mokymai
• Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybės naujovės ir pakeitimai Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo kodekse. Svarbiausia teismų praktika ir dažniausi ginčai valstybės institucijose. •
PLAČIAU

Įmonės finansinė analizė ir vertinimas (nefinansininkams): lengva ir paprasta

2021-05-21 Nuotoliniai mokymai
Seminaro tikslai:  a.Suprasti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų sudarymo principus; b.Išmokti interpretuoti finansinius rodiklius; c.Teorines žinias pritaikyti praktikoje – savo įmonėje. Programa: 1.Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita.
PLAČIAU

Aplinkosaugos teisė

2021-05-21 Nuotoliniai mokymai
1.2020 m. teisės aktų pakeitimų – „Klaipėdos paketo“ – teisiniai aspektai ir pritaikymas teismų praktikoje. Teisininko įžvalgos. 2.Teisinė atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus: civilinės ir administracinės atsakomybės santykis,
PLAČIAU

Civilinio proceso kursai

2021-05-24 Nuotoliniai mokymai
2021-05-24 — 2021-05-31 Nuotoliniai mokymai
2021-05-27 Nuotoliniai mokymai
2021-05-31 Nuotoliniai mokymai
(05.24 d.) I paskaita. Civilinio proceso pakeitimai ir naujausia CPK taikymo praktika. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius: • Civilinio proceso kodekso pakeitimai; • Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
PLAČIAU

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymas. Netipinių situacijų analizė

2021-05-24 Nuotoliniai mokymai
• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo naujovės; • Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės reikšmė ir esmė nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose; • Profesinės rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymas;
PLAČIAU

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau

2021-05-25 Nuotoliniai mokymai
• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tikslai. • Dokumentai, kuriais gali būti nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. • Nekilnojamojo turto registrui teikiami dokumentai. •
PLAČIAU

Derybų ypatumai teisininkams

2021-05-25 Nuotoliniai mokymai
Derybų įgūdžiai svarbūs kiekvienam teisininkui. Populiarėjant alternatyviems ginčų sprendimo būdams, vis daugiau teisininkų koncentruojasi į taikų ginčo išsprendimą, kur ypač svarbu tinkami derybiniai įgūdžiai.
PLAČIAU

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje

2021-05-25 Nuotoliniai mokymai
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų tvarkymo tikslai; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas. Kokią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali rinkti apie savo darbuotojus / valstybės tarnautojus?
PLAČIAU

Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?

2021-05-26 Nuotoliniai mokymai
• Kas yra opcionai ir kada naudinga juos taikyti? • Opcionais siekiami tikslai; • Opcionų teisinis reglamentavimas; • Patarimai norint pradėti darbuotojus skatinti opcionais.
PLAČIAU

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

2021-05-26 Nuotoliniai mokymai
Advokatų profesinės bendrijos ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (9.00–11.00 val.): • Darbo kodekso naujovės ir nauja praktika dėl elektroninių personalo dokumentų; •
PLAČIAU

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai

2021-05-26 Nuotoliniai mokymai
• Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) reguliavimo naujovės. Teisėkūros pagrindų įstatymo taikymas; • Norminių teisės aktų rengimo ypatumai; • Reikalavimai teisės aktų projektams; • Nuorodos į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.
PLAČIAU

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nauja redakcija nuo 2021-01-01

2021-05-27 Nuotoliniai mokymai
• Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimas nuo 2021-01-01; • Sąvokų taikymas ir naujas jų traktavimas; • Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas; • Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo procese;
PLAČIAU

Sutarčių teisė 2021: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo

2021-05-27 Nuotoliniai mokymai
Šiandien kiekvienas susiduria su sutarčių teise iš vis kitos prizmės. Jas rengiame, vykdome, nutraukiame, o kai kyla ginčas – jomis vadovaujamės aiškindami teisinius santykius.
PLAČIAU

Darbo užmokestis 2021 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

2021-05-28 Nuotoliniai mokymai
• Mokesčių pakeitimai, turintys įtakos darbo užmokesčio skaičiavimui 2021 m. VDI ir VMI išaiškinimai DU skaičiavimo srityje. Ar viską darome gerai? • Pajamų deklaravimo naujovės.
PLAČIAU

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.

2021-05-28 Nuotoliniai mokymai
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Visi pakeitimai ir naujausia taikymo praktika; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas; Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
PLAČIAU

Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisykles

2021-05-28 Nuotoliniai mokymai
Garantinių terminų paskirtis. Įstatyminė ir sutartinė garantija. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Garantinių terminų skaičiavimas;     a)Garantiniai terminai pirkimo–pardavimo teisiniuose santykiuose.     b)Garantiniai terminai rangos teisiniuose santykiuose.
PLAČIAU

Finansų analizė: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

2021-05-28 Nuotoliniai mokymai
Finansų analizė svarbi tiek norint suprasti įmonės būklę, tiek norint rasti atskaitos tašką įmonės veiklos efektyvinimui. Seminaras daugiausia skirtas įmonių finansininkams, buhalteriams, norintiems sustiprinti finansų analizės žinias,
PLAČIAU

Statybų teisė 2021 m.: naujausi pakeitimai, praktika, dokumentų sistema

2021-05-31 Nuotoliniai mokymai
Statybų teisė – tai sritis, kuri keičiasi ypač dažnai: keičiamas tiek Statybos įstatymas, tiek dokumentų sistema, neišvengiamai keičiasi ir teismų praktika. Dėl šios priežasties visiems statybų teisės specialistams ypač svarbu atnaujinti savo žinias.
PLAČIAU

Verslo susijungimai ir įsigijimai

2021-05-31 Nuotoliniai mokymai
Trumpas aprašymas: Jeigu ketinate susidurti su verslo įsigijimo ar susijungimo projektu, mokymų metu aptarsime šiuos klausimus: Kaip vyksta įmonių įsigijimo procesas? Kokią įtaką kainai turi patikrinimo metu nustatyti trūkumai?
PLAČIAU

Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai

2021-06-01 Nuotoliniai mokymai
Nuo 2017 m. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir besiformuojanti jį aiškinanti teismų praktika iš esmės pakeitė administracinių nuobaudų taikymo bei skyrimo sistemą, Lietuvoje veikusią nuo pat valstybingumo atkūrimo.
PLAČIAU

Kaip pristatyti save ir savo idėjas?

2021-06-01 Nuotoliniai mokymai
• Nuo ko priklauso ar klausys manęs auditorija? • Kas yra geras pasisakymas? • Kokiose situacijose reikalingas mokėjimas įtaigiai pasisakyti? • Įtaigumas – kas tai?
PLAČIAU

PVM deklaravimas

2021-06-02 Nuotoliniai mokymai
2021-06-02 Vilniuje
1. PVM objektas. Ne PVM objektas. 2. PVM tarifai. Kada galima taikyti 0 % PVM tarifą? 3. PVM neapmokestinamos pajamos. 4. PVM skaičiavimas nuo maržos.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

2021-06-02 Nuotoliniai mokymai
2021-06-02 Vilniuje
1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai.
PLAČIAU

Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė

2021-06-02 Nuotoliniai mokymai
Darbo teisės specialistė Liudmila Mironovienė (9.00–10.30 val.): – Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Įvairios darbo santykių nutraukimo situacijos. Advokatų profesinės bendrijos ILAW LEXTAL vadovaujantis partneris,
PLAČIAU

BDAR principų įgyvendinimas ir atsakomybė. Administracinės baudos ir kitos poveikio priemonės už pažeidimus

2021-06-02 Nuotoliniai mokymai
• Tikslo apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principų įgyvendinimas. Kiek ir kokių asmens duomenų tvarkyti. • Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Sutikimas ir kitos teisėto duomenų tvarkymo sąlygos: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Vežimo ir papildomo vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

2021-06-03 Nuotoliniai mokymai
2021-06-03 Vilniuje
• PVM įstatymo naujovės, liečiančios transporto paslaugas; • Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų suteikimo vieta; • 0 proc. PVM tarifo taikymo sąlygos. • Įrodymai pagrindžiantys 0 proc.
PLAČIAU

Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2021 m.

2021-06-03 Nuotoliniai mokymai
Leidžiami atskaitymai, sąnaudos, PVM atskaita, komandiruotės, įsigijimai ir pardavimai, kitos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl šiame seminare lektorė pateiks koncentruotą informaciją: Apie apskaitos dokumetų privalomumą;
PLAČIAU

Teismo sprendimų vykdymo procesas. Teismų praktika

2021-06-03 Nuotoliniai mokymai
• Vykdymo proceso naujovės ir naujausi teismų išaiškinimai; • Teismo sprendimų vykdymo proceso terminai; • Priverstinių vykdymo priemonių taikymas; • Reikalavimų vykdymo eiliškumas; •
PLAČIAU

Lengvatų taikymas skaičiuojant pelno mokestį

2021-06-03 Nuotoliniai mokymai
2021-06-03 Vilniuje
• Pelno mokesčio apskaičiavimas; • Lengvatiniai tarifai; • Parama, nuostolių kėlimas; • Investicinis projektas; • Kitos pelno mokesčio lengvatos;
PLAČIAU

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas.

2021-06-04 Nuotoliniai mokymai
2021-06-04 Vilniuje
Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01),
PLAČIAU

Administracinių nusižengimų bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika

2021-06-04 Nuotoliniai mokymai
2021-06-04 Vilniuje
​​​​Administracinio nusižengimo samprata, požymiai. Administracinio nusižengimo sudėtis. Aplinkybės, kada asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Jų skyrimo ypatumai. Aktuali teismų praktika.
PLAČIAU

Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2021 m.

2021-06-04 Nuotoliniai mokymai
• Valstybės tarnautojų statusas ir darbo santykiai su įstaiga; • Valstybės tarnybos įstatymo santykis su Darbo kodeksu; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų priėmimas į pareigas.
PLAČIAU

Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijos

2021-06-04 Nuotoliniai mokymai
2021-06-04 Vilniuje
Kadaise egzotiškai atrodęs fizinių asmenų bankrotas šiandien gana tvirtai įleido šaknis šalies teisinėje sistemoje ir nebėra asocijuojamas tik su neigiamais dalykais. Nuogąstavimai, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymu bus masiškai piktnaudžiaujama,
PLAČIAU

Elektroninės (nuotolinės) prekybos PVM nuo 2021-07-01

2021-06-07 Nuotoliniai mokymai
• PVM įstatymo pakeitimai, naujai reguliuojantys elektroninę ir nuotolinę prekybą nuo 2021 m. liepos 1 d.; • Elektroninė (nuotolinė) prekyba PVM direktyvose nuo 2021 m.
PLAČIAU
10% NUOLAIDA

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos

2021-06-08 — 2021-06-09 Nuotoliniai mokymai
2021-06-08 — 2021-06-09 Vilniuje
2021-06-10 — 2021-06-11 Kaune
2021-06-16 — 2021-06-17 Klaipėdoje
2021-07-27 — 2021-07-28 Nuotoliniai mokymai
2021-07-27 — 2021-07-28 Vilniuje
2021-08-19 — 2021-08-20 Kaune
2021-08-23 — 2021-08-24 Nuotoliniai mokymai
2021-08-23 — 2021-08-24 Vilniuje
2021-08-25 — 2021-08-26 Panevėžyje
2021-08-30 — 2021-08-31 Mažeikiuose
2021-10-06 — 2021-10-07 Nuotoliniai mokymai
2021-10-06 — 2021-10-07 Vilniuje
2021-10-12 — 2021-10-13 Šiauliuose
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos

2021-06-08 Nuotoliniai mokymai
2021-06-08 Vilniuje
Darbo užmokesčio švietimo įstaigose reguliavimas. Naujausi pakeitimai. Darbo krūvio, stažo nustatymas. Kvalifikacinės kategorijos.  Etatinis mokytojo darbo užmokestis: kaip veikia sistema ir kokie yra skaičiavimo niuansai.
PLAČIAU

Laiko ir veiklos planavimas

2021-06-08 Nuotoliniai mokymai
2021-06-08 Vilniuje
Veiklos analizė: Mūsų laiko kaina; Savaitės ir dienos veiklų analizė (kur dingsta laikas?). Laiko ir veiklos planavimas: Tikslų apibrėžimas; Darbo analizė: darbo tikslai, užduotys ir pagrindinės rezultatų sritys;
PLAČIAU

Dažniausios klaidos naudojant slapukus, naujausi teisiniai reikalavimai internetinei prekybai

2021-06-08 Nuotoliniai mokymai
1. Naujausi išaiškinimai dėl sutikimo tvarkyti asmens duomenis; 2. Dažniausi netinkamų slapukų formų pavyzdžiai; 3. Kokia informacija turi būti pateikta interneto svetainės privatumo politikoje?
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-06-09 Nuotoliniai mokymai
2021-06-09 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis

2021-06-09 Nuotoliniai mokymai
Įmonėms ir kitoms organizacijoms vykdant savo veiklą ne tik vidinėje rinkoje, tačiau prekiaujant ir teikiant paslaugas tiek ES valstybėse, tiek trečiosiose šalyse, vis svarbesnis tampa užsienio komandiruočių reguliavimo išmanymas.
PLAČIAU

Komandiravimas į Vokietiją 2021 m. Svarbios naujovės

2021-06-09 Nuotoliniai mokymai
Vokietija – viena pagrindinių prekybos partnerių nemažai daliai Lietuvos įmonių. Todėl išmanyti komandiravimo, siuntimo dirbti į Vokietiją sąlygas tampa prioritetu kiekvienam verslo subjektui. Tai ypač svarbu ne tik todėl,
PLAČIAU

Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga nuo 2021-10-01: personalo patikimumo užtikrinimas

2021-06-09 Nuotoliniai mokymai
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 30,
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga viešųjų pirkimų kontekste

2021-06-10 Nuotoliniai mokymai
1. Asmens duomenų tvarkymas skelbiant viešuosius pirkimus ar vykdant neskelbiamą apklausą; 2. Dokumentai, patvirtinantys pirkimą (sutartys, pirkimų žurnalas, apklausos pažymos, kt.): asmens duomenų tvarkymo problematika;
PLAČIAU

Tinkama personalo dokumentacija 2021 m. Naujos praktikos nuostatos

2021-06-10 Nuotoliniai mokymai
Personalo dokumentų rengimo tvarką, pačių personalo dokumentų, vidinių organizacijos tvarkų, darbo sutarčių, kitų susitarimų turinį keičia įvairiausi veiksniai – Darbo kodekso pokyčiai, teismų sprendimai,
PLAČIAU

Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijos

2021-06-10 Nuotoliniai mokymai
2021-06-10 Vilniuje
1. Skirtumai tarp niekinių ir nuginčijamų sandorių. 2. Dažniausiai verslo ginčų praktikoje pasitaikantys sandorių negaliojimo pagrindai:     2.1. Niekiniai sandoriai: imperatyvioms teisės normoms ir viešajai tvarkai prieštaraujančių,
PLAČIAU

MS OUTLOOK mokymai

2021-06-10 Nuotoliniai mokymai
2021-06-10 Vilniuje
2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-14 Vilniuje
Greitas pasirengimas darbui; Nustatymas ir tinkinimas; El. laiškų kūrimas ir siuntimas; El. pašto valdymas; Aplanko Gauta tvarkymas; Kontaktai ir užduotys; Kalendorius Reikalinga: geri bendro raštingumo įgūdžiai.
PLAČIAU

Pardavimai telefonu ir verslo laiškais

2021-06-11 Nuotoliniai mokymai
2021-06-11 Vilniuje
Hibridinio pardavimo telefonu ir laiškais modelis Prisistatymo laiškas („kabliukas“), kuriantis kontekstą ir galimybę tęsti bendravimą. Pasisveikinimas, prisistatymas, intriga, skambučio tikslo formuluotės, leidimas tęsti pokalbį.
PLAČIAU

Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas

2021-06-11 Nuotoliniai mokymai
2021-06-11 Vilniuje
Pagal Vietos savivaldos 33 str. 17 d. „Išrinktiems seniūnaičiams per 3 mėnesius nuo jų išrinkimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka organizuojami mokymai, skirti įgyti kompetencijos,
PLAČIAU

Bankroto naujovės 2021 m. Naujausi pakeitimai

2021-06-11 Nuotoliniai mokymai
2021-06-11 Vilniuje
Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42,
PLAČIAU

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2021-06-14 Nuotoliniai mokymai
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

Dokumentų valdymo reglamentavimas ir galimi pokyčiai

2021-06-14 Nuotoliniai mokymai
2021-06-14 Vilniuje
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai. 2. Dokumentų rengimo taisyklės. 3. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. 4. Dokumentų saugojimo taisyklės. 5. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas.
PLAČIAU

Europos Sąjungos civilinis procesas

2021-06-15 Nuotoliniai mokymai
• Europos Sąjungos civilinis procesas – naujausių teisės aktų pakeitimų apžvalga. Nauja praktika; • Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje. Briuselis I-bis reglamentas; • Procesinių dokumentų įteikimas Europos Sąjungos civiliniame procese;
PLAČIAU

Darbo kodekso taikymas mažose įmonėse ir kitose organizacijose. Ką būtina žinoti?

2021-06-15 Nuotoliniai mokymai
• Darbo kodekso naujovės ir pakeitimai 2021 m. Kas svarbu mažoms organizacijoms? • Pagrindinės DK nuostatos, taikomos mažiesiems darbdaviams. • Darbo sutarties sudarymas: į ką turi atsižvelgti mažos įmonės ir kitos organizacijos?
PLAČIAU

FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)

2021-06-15 Nuotoliniai mokymai
2021-06-15 Vilniuje
FVAIS didžiosios knygos nustatymai. Naudingi veiksmai / nustatymai / pasirinkimai darbui palengvinti  (greitieji klaviatūros klavišai, datos įvedimo taisyklės, filtrų įvedimo taisyklės, stulpelių matomumo nustatymas,
PLAČIAU

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

2021-06-16 Nuotoliniai mokymai
2021-06-16 Vilniuje
Praktikoje dažnai pamirštama, kad, be BDAR reikalavimų, dažnai taikomi ir kibernetinio saugumo reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi visoms viešojo sektoriaus įstaigoms / organizacijoms ir daliai verslo įmonių.
PLAČIAU

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

2021-06-16 Nuotoliniai mokymai
2021-06-16 — 2021-06-30 Nuotoliniai mokymai
2021-06-16 Vilniuje
2021-06-16 — 2021-06-30 Vilniuje
2021-06-21 Nuotoliniai mokymai
2021-06-21 Vilniuje
2021-06-22 Nuotoliniai mokymai
2021-06-22 Vilniuje
2021-06-28 Nuotoliniai mokymai
2021-06-28 Vilniuje
2021-06-30 Nuotoliniai mokymai
2021-06-30 Vilniuje
Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai: – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11,
PLAČIAU

Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: įdarbinimo sąlygos, migracijos procedūros, patarimai darbdaviams

2021-06-16 Nuotoliniai mokymai
Įmonės buhalteriai ir personalo specialistai, vadovai: – Sužinos, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai bei teikiamoms ataskaitoms. – Apsirašys,
PLAČIAU

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Visi 2021 m. pakeitimai

2021-06-16 Nuotoliniai mokymai
• Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai. • Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas. • Atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę. • Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai.
PLAČIAU
10% NUOLAIDA

MS Excel pagrindai: svarbiausios skaičiuoklės funkcijos

2021-06-16 — 2021-06-22 Nuotoliniai mokymai
2021-06-16 — 2021-06-22 Vilniuje
2021-08-10 — 2021-08-19 Nuotoliniai mokymai
2021-08-10 — 2021-08-19 Vilniuje
2021-08-17 — 2021-08-24 Kaune
2021-09-07 — 2021-09-15 Klaipėdoje
2021-09-21 — 2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 — 2021-09-30 Vilniuje
2021-10-05 — 2021-10-13 Šiauliuose
Mokymų tikslas – susipažinti su programos galimybėmis, padėsiančiomis tvarkyti įmonės duomenis bei rengti ataskaitas. Nauda dalyviui: Susipažins su duomenų formatavimu MS Excel aplinkoje; Gebės atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo tvarkos, aktualios 2021 m.

2021-06-17 Nuotoliniai mokymai
• Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės. Jų įtaka pasiūlymų vertinimui. • Pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimas: svarbūs teismų praktikos išaiškinimai, praktinės problemos. • Pašalinimo pagrindai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai bei jų vertinimas.
PLAČIAU
Biudzetavimas

Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimą

2021-06-17 Nuotoliniai mokymai
2021-06-17 Vilniuje
Seminaro užduotis: suteikti klausytojams žinių, kaip veiklos biudžetavimas gali tapti veiklos efektyvumo įrankiu ir duoti pridėtinę naudą valdymo procese. Seminaro programa: Biudžetavimo poreikis bendrovėse;
PLAČIAU

Nauji vartotojų teisių apsaugos iššūkiai verslui ir reikalavimai e. parduotuvėms

2021-06-17 Nuotoliniai mokymai
• Kas pasikeitė? • Nauji vartotojų atsiliepimų skelbimo reikalavimai. Kaip techniškai įgyvendinti? • Perbrauktų kainų naudojimo taisyklės. • Kokią informaciją pateikti, kai produktai paieškoje reitinguojami?
PLAČIAU

Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai nuo 2021-10-01

2021-06-17 Nuotoliniai mokymai
• Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 30,
PLAČIAU

Korupcijos prevencijos mokymai

2021-06-18 Nuotoliniai mokymai
2021-06-18 Vilniuje
Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.) Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje;
PLAČIAU

Kainodara. Kaip patogiai tilpti į rinkos marškinius

2021-06-18 Nuotoliniai mokymai
2021-06-18 Vilniuje
Seminaro tikslas – suteikti žinių apie kainodaros principus, savikainos skaičiavimo ypatumus ir kaip veiksmingai daryti įtaką veiklos rezultatams. Seminaro programa: • Kainodaros įtaka bendrovės veiklai ir jos tęstinumui.
PLAČIAU

Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai

2021-06-22 Nuotoliniai mokymai
• Darbo kodekso nuostatos, taikomos darbo laiko reguliavimui. Ko svarbu nepraleisti? • Kaip pasirinkti efektyvią darbo laiko apskaitą? Kada geriau darbuotojams, o kada darbdaviui?
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

2021-06-30 Nuotoliniai mokymai
2021-06-30 Vilniuje
1. Strateginio planavimo svarba organizacijos veiklai ir jos rezultatams. 2. Strateginių tikslų struktūra, pagrindiniai strateginių planų elementai ir jų formulavimas. 3. Išorinės ir vidinės aplinkos strateginė analizė ir jos atlikimo kokybės svarba strateginiame planavime.
PLAČIAU

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: naujausios nuostatos

2021-07-02 Nuotoliniai mokymai
2021-07-02 Vilniuje
1. Naujausios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Išaiškinimai dėl leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų; 2. Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai teismų praktikoje. Ar teismų pozicija skiriasi nuo mokesčių administratoriaus?
PLAČIAU
10% NUOLAIDA

MS Excel pažengusiems: skaičiavimai, ataskaitos ir duomenų analizė

2021-07-13 — 2021-07-22 Nuotoliniai mokymai
2021-07-13 — 2021-07-22 Vilniuje
2021-08-17 — 2021-08-24 Kaune
2021-09-07 — 2021-09-16 Nuotoliniai mokymai
2021-09-07 — 2021-09-16 Vilniuje
2021-09-07 — 2021-09-15 Klaipėdoje
Mokymų tikslas – susipažinti su MS Excel programos galimybėmis, padėsiančiomis apibendrinti ir analizuoti įmonės duomenis. Nauda dalyviui: Gebės atlikti sudėtingesnius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas;
PLAČIAU

MS PowerPoint mokymai

2021-08-25 — 2021-08-26 Nuotoliniai mokymai
2021-08-25 — 2021-08-26 Vilniuje
2021-10-13 — 2021-10-14 Nuotoliniai mokymai
2021-10-13 — 2021-10-14 Vilniuje
Bendrųjų rekomendacijų gerai pateikčiai parengti aptarimas; MS PowerPoint aplinka, pagrindiniai įrankiai ir funkcijos; Šriftai, spalvos, vaizdo ir teksto komponavimo principai; Darbas su figūromis, piktogramomis ir kitais grafiniais elementais;
PLAČIAU

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)

2021-08-27 Nuotoliniai mokymai
2021-08-27 Vilniuje
2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-30 Vilniuje
Seminaras skirtas gamintojams ir importuotojams! Su GPAIS sistema jau visi specialistai apsiprato, žino jos pagrindinius funkcionalumus, privalumus ir trūkumus. Tačiau šiandien, vis keičiant ir dar planuojant keisti GPAIS sistemą ir jos reglamentavimą,
PLAČIAU

Kibernetinis saugumas: svarbios naujovės 2021 m.

2021-09-15 Nuotoliniai mokymai
2021-09-15 Vilniuje
Seminaro tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojus kibernetinio saugumo klausimais. Seminaro uždavinys – pagerinti organizacijos darbuotojų kibernetinio saugumo žinias, padėsiančias jiems geriau suprasti kibernetines grėsmes,
PLAČIAU

Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“

2021-09-21 — 2021-11-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-21 — 2021-11-23 Vilniuje
Buhalterinės apskaitos viešajame sektoriuje reguliavimas. Buhalterinės apskaitos organizavimas viešajame sektoriuje. Ko reikalauja teisės aktai, o kaip klostosi praktika. Buhalterinės apskaitos dokumentavimas. Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkinius įvykius ir ūkines operacijas.
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2021-09-22 Nuotoliniai mokymai
2021-09-22 Vilniuje
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU

MS WORD pažengusiems

2021-09-23 — 2021-09-24 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 — 2021-09-24 Vilniuje
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente: Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas; Greitosios klaviatūros kombinacijos, jų naudojimas; Puslapio parametrai: vandens ženklų įterpimas, puslapio fonas, kraštinės; Teksto stiliai;
PLAČIAU

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai

2021-09-23 Nuotoliniai mokymai
2021-09-23 Vilniuje
  Skolų prevencija, valdymas ir užtikrinimo priemonės.  Ikiteisminis skolų išieškojimas.  Teisminis skolų išieškojimas Lietuvoje, vykdymo procesas ir skolininko bankrotas. Teisminis skolų išieškojimas Europos Sąjungos valstybėse. 
PLAČIAU

Interesų konfliktas viešajame sektoriuje

2021-09-24 Nuotoliniai mokymai
2021-09-24 Vilniuje
Interesų konflikto samprata. Tarptautinių ir nacionalinių aktų sistema, reglamentuojanti interesų derinimą viešajame sektoriuje. Informavimas tiesioginio vadovo ir kolegų apie interesų konfliktą prieš rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
PLAČIAU

Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis

2021-09-30 Nuotoliniai mokymai
2021-09-30 Vilniuje
1. Tarptautinis teismingumas Europos Sąjungoje: Briuselis I-bis reglamentas      1.1.Bendrosios ir specialiosios jurisdikcijos taisyklės, įskaitant ginčus dėl sutarčių, ginčus dėl deliktų, skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių bendraatsakovių specifiką;
PLAČIAU

Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)

Teisės aktai, reglamentuojantys viešojo sektoriaus apskaitos politiką, apskaitos organizavimą ir vidaus bei finansų kontrolę. Apskaitos politika: Viešojo sektoriaus apskaitos politikos parinkimas ir buhalterinės apskaitos organizavimas.
PLAČIAU