MB „Mokymų klubas“ ir partnerių organizuotų seminarų archyvas.

Jums pageidaujant, galime suorganizuoti vidinius mokymus Jūsų organizacijai (mokymo programą pakoreguosime pagal Jūsų poreikius ir veiklos specifiką). Jeigu pageidaujate būti informuoti apie artimiausius mokymus konkrečia ar panašia tema – spauskite ant seminaro pavadinimo, o naujai atsidariusiame lange ieškokite antraštės „Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema“.

BDAR mokymai

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas
Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse
Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje
BDAR principų įgyvendinimas ir atsakomybė. Administracinės baudos ir kitos poveikio priemonės už pažeidimus
Asmens duomenų apsaugos reguliavimo kursai. Svarbūs klausimai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Buhalteriniai seminarai, mokymai

Paslaugų apmokestinimas PVM: apmokestinimo vietos ir PVM tarifo nustatymas
PVM deklaravimo ypatumai
Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės (+ praktinis užsiėmimas)
Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodara: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas
Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas
Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.
Darbo užmokesčio reforma nuo 2019-01-01: mokesčiai, apskaita ir svarbiausi darbai
PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijos
Turto apskaita pagal VSAFAS: rekomendacijos, apskaitos ypatumai ir pasitikrinimas
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje
Duomenų pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)
Mokesčių, darbo užmokesčio ir pensijų reforma: pasikeitimai ir jų praktinis taikymas nuo 2019 m. sausio 1 d.
Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
Elektroninė prekyba 2019 m.: PVM apmokestinimo pertvarka, deklaravimas ir apskaita
Muitinės reguliavimo naujovės 2018–2019 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
PVM reglamentavimas 2019 m.: direktyvų pakeitimai, mokesčių deklaravimas ir dokumentacija
Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai ir apskaita 2019 m.: reformos taikymas ir finansinė atskaitomybė
Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai nuo 2019 m. Finansinės atskaitomybės parengimas: mokestinės prievolės, deklaravimas ir atskaitymai
Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas
Mokesčių sistema 2019 m.: praktinis įvadas į pasikeitusią mokestinę aplinką
Atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
Pagrindiniai reikalavimai finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2019 m.
VAS ir TFAS palyginimas: esminiai skirtumai
PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2020 m.
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Dvigubo apmokestinimo sutarčių taikymas, problematika ir pokyčiai nuo 2019 m.
Sandorių kainodaros pertvarka 2019 m.: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos
Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimo 2019 m. praktinis seminaras
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2019 m.: naujausi pakeitimai, deklaracijos ir dokumentacija
TFAS aktualijos, pakeitimai ir patobulinimai 2018-2019 metais
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
Finansų analizė finansuotojo akimis
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01
Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
PVM situacijos kasdieniame darbe: deklaravimas, pakeitimai ir komentarai 2019 m.
Mokesčių ir apskaitos forumas 2019
Mokesčių, apskaitos ir administravimo pakeitimai buhalterio ir finansininko darbe
Darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos, apmokestinimo ir dokumentavimo kursai
PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijos
Pagrindiniai reikalavimai 2019 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Įrodymai PVM srityje. Pakeitimai nuo 2020 m.
Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2022 m.
Mokesčių forumas 2020 m. Mokesčių reformos pertvarkymas
PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2020 m. Kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2021 m.?
Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai nuo 2020-01-01
Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė
VAS ir TFAS palyginimas 2020 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimas
Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiu
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiai
Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2023 m. Vairuotojų darbo laiko apskaita
Pelno mokestis 2020 m. Naujausi pakeitimai ir deklaravimas
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas
Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymas
Mokestiniai ginčai: aktuali mokestinė praktika, ginčų prevencija ir praktiniai patarimai dėl jų valdymo
PVM deklaravimas
Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Papildomo vežimo paslaugos
Mokesčių forumas 2020 m.: visi pakeitimai 2020-2021 m.
Suminė darbo laiko apskaita 2020-2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai
Geroji praktika skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį
Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai
Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga
Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje
Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose
Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas
Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.
Įsigijimų PVM apskaičiavimas perkant prekes ir paslaugas iš užsienio
Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimai
Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijai
Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiai
Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimai
Biudžeto sąmatų rengimas viešajame sektoriuje
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas
Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai
Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“
Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
Elektroninės prekybos apskaita, mokesčiai ir reguliavimas. Kaip pradedame 2021 metus?
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė. Aktualios naujienos ir taikymo iššūkiai
Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita pagal VSAFAS
Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.
Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį
Vidaus kontrolės politika
Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.
Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas
Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?
Apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. SAF-T
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)
Aktualūs ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos, perdavimo, pardavimo bei nurašymo viešajame sektoriuje klausimai
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)
PVM naujovės, įsigaliojusios 2021 m. Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Prekių / paslaugų įsigijimai
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)
Darbo užmokestis 2021 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos
Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos
Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėk
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita
Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimas
PVM pakeitimai 2022 m. PVM reguliavimo taikymas
Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas
Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriuje
Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimas
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė
Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika
TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VAS
A ir B klasės pajamų deklaravimas 2022–2023 m. Mokesčių naujovės
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės informacijos pateikimas ir pateikimo reikšmingumas
Buhalterių žinių forumas 2022: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Harmony Park” viešbutyje)
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas vidaus audito kontekste – nuo rizikos identifikavimo iki rezultatų pateikimo
0 procentų PVM tarifo taikymas prekybos sandoriams. Svarbios naujovės
Tvarkų rengimas pagal naująjį Finansinės apskaitos įstatymą
Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Pajamų, gautų natūra, apmokestinimas, pripažinimas, deklaravimas. Ko vengti?
Sandėlio apskaitos dokumentai: pakeitimai ir naujos tvarkos
Mišri PVM atskaita: išaiškinimai, kriterijai, deklaravimas ir praktika
Vidaus kontrolė pažengusiems. Vidaus kontrolės veikimo vertinimas ir tobulinimas
VAS ir TFAS palyginimas 2022–2023 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimas
Žemės ūkio veiklos mokesčiai, apskaita ir 2022 m. atskaitomybė

Darbo teisės seminarai, mokymai

Darbo teisė ir personalo valdymas 2019 m.: nuo duomenų apsaugos iki užsieniečių įdarbinimo
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. liepos 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
Darbuotojų siuntimas (komandiravimas) dirbti į Vokietiją. Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje 2020 m.
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2020 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui
Darbo teisė 2020 m.
Darbo laiko apskaita 2022 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2023 m. Vairuotojų darbo laiko apskaita
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Tinkama elektroninė personalo dokumentacija. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-11-01
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės
Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Personalo dokumentai švietimo įstaigose. Visi naujausi pakeitimai
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencija
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: visa nauja praktika
Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?
Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“
Darbo kodekso taikymas statybų sektoriuje nuo 2021-11-01. Rangovo ir subrangovo pareigos pagal DK
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2021-2022 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos
Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Lygių galimybių užtikrinimas organizacijoje. Lygių galimybių politikos rengimas
Ką Lietuvos verslas turi žinoti apie ukrainiečių įdarbinimą ir pagalbą Ukrainai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Praktinis seminaras „Mediacija darbo vietoje“
Darbo tarybos: rinkimas, darbo organizavimas, dokumentavimas
Darbo kodekso pakeitimai ir naujausia praktika nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika

Darbų saugos seminarai, mokymai

Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimo
Naujas požiūris į profesinės rizikos vertinimo formalizavimą, rengiant įmonės vidaus teisės aktus. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo, naudojimo teisinis reglamentavimas ir praktinis taikymas
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas
Naujos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jų praktinis taikymas
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai karantino metu
Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai. Svarbios naujovės
Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengti
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: visa nauja praktika
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m. Ko laukti 2022 m.?
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.
Civilinės saugos reikalavimai įmonėms ir organizacijoms
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022–2023 m.

Dokumentų valdymo seminarai, mokymai

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.
Dokumentų valdymo reglamentavimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.
Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai
Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformą
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI
Dokumentų valdymo reglamentavimas
Dokumentų valdymas privačioms įmonėms
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas
Tinkama elektroninė personalo dokumentacija. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-11-01
Dokumentų valdymo aktualijos ir naujovės
MS WORD pradedantiesiems
Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje
Dokumentų valdymas ir dokumentų valdymo sistemos. DBSIS naudojimas ir diegimo veiksmai
Dokumentų valdymas sveikatos įstaigose
Kompiuteriu renkamo teksto kalba. Ką reikia žinoti?
Administracinės kalbos vartojimas dokumentuose
Kursai. Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Finansiniai seminarai, mokymai

Kaip sukurti rodiklių sistemą jūsų verslo sprendimams?
Kainodaros įtaka bendrovės veiklai. Kainos formavimasis rinkoje
Finansų principai: analizė, ataskaitų skaitymas ir vertinimas
Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimą
Kaip sukurti rodiklių sistemą jūsų verslo sprendimams?
Kreditinių įsipareigojimų vertinimas įmonėje: nuo ko pradėti?
Finansų rodikliai ir praktinis jų pritaikymas
Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga
Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje
Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose
Strateginis planavimas viešajame sektoriuje
Vidaus kontrolės politika
Finansinių ir veiklos rodiklių analizė pradedantiesiems
Verslo susijungimai ir įsigijimai
Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)
TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VAS
ES Žaliojo kurso pokyčiai versle: naujausi teisiniai, mokesčių, finansinių ir tvarumo ataskaitų teikimo pakeitimai ir ateinančių metų tendencijos
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės informacijos pateikimas ir pateikimo reikšmingumas
Ekonometriniai skaičiavimai ir modeliavimas
Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?
Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimai
Buhalterių žinių forumas 2022: nuo diskusijos iki problemos sprendimo (3 dienų seminarai „Harmony Park” viešbutyje)
Learning corporate finance

Kiti seminarai, mokymai

MS WORD pradedantiesiems
Transporto priemonių draudimas
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)
Google Ads pagrindai
Skaitmeninės rinkodaros mokymai
Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas
Veiksmingas paslaugų, prekių ir idėjų pardavimas prezentacijų metu
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikia

Kompiuteriniai mokymai

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)
Adobe Photoshop pagrindų mokymai
CorelDraw pagrindų mokymai
MS Excel advanced: calculations, reports and data analysis

Konferencijos

Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo link
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2022 m.
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022–2023 m.
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Teisinių paslaugų rinka 2022-2023 m. Neapibrėžtumo laikotarpis
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkos

Mokymų vaizdo įrašai

Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)

MS Excel mokymai

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)
MS Excel advanced: calculations, reports and data analysis

MS Office mokymai

MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)
MS Excel advanced: calculations, reports and data analysis

Nuotoliniai mokymai

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai
MS Excel produktyviau: naudingos ir efektyvios skaičiuoklės funkcijos (rytinė grupė)
Darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos, apmokestinimo ir dokumentavimo kursai
PVM pagrindų kursai: svarbiausios PVM nuostatos, praktika ir rekomendacijos
Personalo dokumentacija 2020 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.
Statybų teisė nuo 2022 m. Statybininkų tapatybės identifikavimas
Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės 2022 m.
Civilinis procesas 2020 m.
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui
Konsoliduotosios finansinės ataskaitos: sudėtingesnių situacijų analizė
Kainodaros įtaka bendrovės veiklai. Kainos formavimasis rinkoje
Darbo teisė 2020 m.
Darbo laiko apskaita 2022 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
Suminė darbo laiko apskaita, darbo užmokestis, darbo santykiai: svarbiausios nuostatos karantino laikotarpiu
Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimai
Finansų principai: analizė, ataskaitų skaitymas ir vertinimas
Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai
BDAR taikymas finansų įstaigose
Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiai
Praktiniai darbo su CVP IS mokymai. VPĮ pakeitimų įgyvendinimas
Dokumentų valdymo reglamentavimo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.
Įslaptintų dokumentų valdymo pakeitimai
Viešieji pirkimai: VP reforma nuo 2022-01-01
Viešųjų pirkimų sutartys
Žalos atlyginimo pacientams pertvarka 2020 m.
Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai, įgyvendinant dokumentų valdymo reformą
Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas
Naujos darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir jų praktinis taikymas
Korupcijos prevencijos įstatymo taikymas nuo 2022-01-01
Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovės
Mokesčių ir darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Pagalba verslui karantino metu. Nuotoliniai mokymai – klausimų–atsakymų sesija
Personalo procesų ir dokumentų administravimas: formos ir turinio reikalavimai. Naujausi 2020 m. pakeitimai
Sutarčių teisė 2022 m.: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai karantino metu
Verslo finansai krizių metu
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
Transporto įmonių darbo užmokesčio skaičiavimas nuo 2023 m. Vairuotojų darbo laiko apskaita
Pelno mokestis 2020 m. Naujausi pakeitimai ir deklaravimas
Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimą
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas 2020 m. Suminės darbo laiko apskaitos praktinis taikymas ir tobulinimas
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai. Svarbios naujovės
Kreditinių įsipareigojimų vertinimas įmonėje: nuo ko pradėti?
Mokesčių forumas 2020 m.: naujo reguliavimo taikymas
Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
Bendrovių reorganizavimai ir atskyrimai: teisiniai, mokestiniai ir verslo aspektai
Mokestiniai ginčai: aktuali mokestinė praktika, ginčų prevencija ir praktiniai patarimai dėl jų valdymo
Efektyvus skolų išieškojimas
PVM deklaravimas
DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai
Dokumentų valdymo reglamentavimas
Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Papildomo vežimo paslaugos
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų
Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2022 m.
Mokesčių forumas 2020 m.: visi pakeitimai 2020-2021 m.
Suminė darbo laiko apskaita 2020-2021 m. Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Dokumentų valdymas privačioms įmonėms
Geroji praktika skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį
Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Aplinkosaugos teisė
Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose
Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir motyvavimas
Finansų rodikliai ir praktinis jų pritaikymas
Naujausi VSAFAS pakeitimai ir išaiškinimai
Vidaus kontrolės ir rizikų valdymas. Įžanga
Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje
Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose
Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos
Statutinių įstaigų pareigūnų atranka
Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektai
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Efektyvus bendradarbiavimas tarp skyrių ir darbas komandoje
Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje
Inventorizacijos organizavimas ir rezultatų įforminimas
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2021 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas
Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje
Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengti
Pagrindiniai reikalavimai 2020 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas
Tikslas – geidžiamas darbuotojas
Tinkama elektroninė personalo dokumentacija. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-11-01
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Civilinio proceso kursai
Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija
Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai
Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo taikymas
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Pasiruošimas 2022 m.
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės
Įsigijimų PVM apskaičiavimas perkant prekes ir paslaugas iš užsienio
Strateginis planavimas viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus apskaitos, atskaitomybės ir finansų kontrolės pakeitimai
Pasirengimas sistemų FVAIS ir VSAKIS integracijai
Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiai
Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
Sutarčių teisė 2020–2021 m. Naujausia praktika
Dokumentų valdymo aktualijos ir naujovės
Mokesčių forumas 2021 m.: visi pakeitimai
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje
Biudžeto sąmatų rengimas viešajame sektoriuje
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m.
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas
Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai
Juridinių asmenų nemokumo procesas 2020-2021
Žiedinė ekonomika versle: teisinės galimybės ir teismų praktikos aspektai. Daiktų nelaikymas atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai 2021
Asmens duomenų apsauga 2021 m.: IT sauga ir BDAR reikalavimai
Intensyvūs praktiniai kursai “Viešojo sektoriaus apskaita“
Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS)
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Elektroninės prekybos apskaita, mokesčiai ir reguliavimas. Kaip pradedame 2021 metus?
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė. Aktualios naujienos ir taikymo iššūkiai
Ilgalaikio turto ir atsargų apskaita pagal VSAFAS
Finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos pagal VSAFAS
Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisykles
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai
Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėse
Susipažinkite su LinkedIn
Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai
Komunikacijos pagrindai kiekvienam Sveika žinoti
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės ir praktinis taikymas 2021 m.
Kursai. Geroji praktika, skaičiuojant pridėtinės vertės mokestį
Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis
Personalo dokumentai švietimo įstaigose. Visi naujausi pakeitimai
Vidaus kontrolės politika
MS WORD pradedantiesiems
Metiniai pokalbiai su darbuotojais biudžetinėse įstaigose
Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas
Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2022 m.
Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijos
Teritorijų planavimas 2021 m. Naujausi pakeitimai
Mokinio krepšelis: apskaičiavimas, panaudojimas, apskaita, atsiskaitymas
Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje
Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita
Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?
Apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. SAF-T
Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė
Finansinių ir veiklos rodiklių analizė pradedantiesiems
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencija
Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijos
Sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų atsakomybė
Pirkimo–pardavimo sutartys. 2021 m. praktika ir reguliavimas
Gaminių ir pakuočių apskaita Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) (seminaro vaizdo įrašas)
Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijos
Transporto priemonių draudimas
Viešųjų pirkimų konferencija. Nauja 2021 m. praktika
Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse
Verslo susijungimai ir įsigijimai
Viešieji pirkimai statybų sektoriuje (ranga, projektavimas ir techninė priežiūra)
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo link
Aktualūs ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos, perdavimo, pardavimo bei nurašymo viešajame sektoriuje klausimai
Interesų konfliktas viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą (mokymų vaizdo įrašas)
Administracinių bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika
Civilinis procesas: įvadiniai mokymai
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje (mokymų vaizdo įrašas)
Inventorizacija viešajame sektoriuje 2020 metais: pasirengimas, inventorizacijos atlikimas ir įforminimas (mokymų vaizdo įrašas)
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (įvadinė dalis)
PVM naujovės, įsigaliojusios 2021 m. Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. Prekių / paslaugų įsigijimai
FVAIS – bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (2 dalis)
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Darbo užmokestis 2021 m.: skaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas
Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje
Europos Sąjungos civilinis procesas
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.
Bankroto naujovės 2021 m. Naujausi pakeitimai
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.: visa nauja praktika
Derybų ypatumai teisininkams
Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?
BDAR principų įgyvendinimas ir atsakomybė. Administracinės baudos ir kitos poveikio priemonės už pažeidimus
Laiko ir veiklos planavimas
Pardavimai telefonu ir verslo laiškais
Kaip pristatyti save ir savo idėjas?
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys
Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos
Verslo partnerių, klientų, tiekėjų analizė ir vertinimas. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą… pasitikėk
Baudžiamasis procesas. Praktika ir naujovės 2021 m.
Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“
Darbo kodekso taikymas statybų sektoriuje nuo 2021-11-01. Rangovo ir subrangovo pareigos pagal DK
Asmens ir organizacijos įvaizdžio diplomatija
Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?
Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita
Darbuotojų sauga ir sveikata 2021 m. Ko laukti 2022 m.?
Biudžeto rengimas, vykdymas, keitimas ir dokumentavimas
Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2021-2022 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
PVM pakeitimai 2022 m. PVM reguliavimo taikymas
Svetingumo protokolas: reprezentacinių ir organizacijos bendruomenei skirtų veiklų organizavimas
Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas
Apklausų (tyrimo) organizavimas, principai, etapai, rezultatų analizė, geroji praktika
Pagrindiniai reikalavimai 2021 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai
Žalieji viešieji pirkimai 2021 m.
Teisinių paslaugų rinka 2021 m. Ateities perspektyvos
Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriuje
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2021-2022 m.
Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras
Antikorupcinės aplinkos kūrimas gydymo įstaigoje. Korupcijos prevencija gydytojams
FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai
Korupcijos prevencija švietimo įstaigoje. Skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimas
Pinigų srautų ataskaitos. Pinigų srautų klasifikavimas, grupavimas, ataskaitos parengimas
Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė
Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika
TFAS (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai): naujausi pokyčiai, probleminės situacijos, skirtumai nuo VAS
Kūrybinio mąstymo skatinimas komandoje taikant „6 mąstymo skrybėlių metodą“
Metinis darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis: ką daryti, kad abi šalys jo lauktų?
Etikos kodekso rengimo ir diegimo praktikos
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos
Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarka
Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimas
Žalieji viešieji pirkimai 2022 m.
Dalykinis protokolas pasitinkant didžiąsias metų šventes
Mažos vertės viešieji pirkimai
A ir B klasės pajamų deklaravimas 2022–2023 m. Mokesčių naujovės
Administracinė atsakomybė: teorija ir praktika
ES Žaliojo kurso pokyčiai versle: naujausi teisiniai, mokesčių, finansinių ir tvarumo ataskaitų teikimo pakeitimai ir ateinančių metų tendencijos
Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2022-02-15
Asmens duomenų apsaugos reguliavimo kursai. Svarbūs klausimai
Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai
Google Ads pagrindai
Skaitmeninės rinkodaros mokymai
Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas
Konfliktų atpažinimas ir valdymas
Darbuotojų sauga ir sveikata 2022 m.
Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės informacijos pateikimas ir pateikimo reikšmingumas
Lyderystės mokymai: praktinė vadovavimo psichologija
Dokumentų valdymas ir dokumentų valdymo sistemos. DBSIS naudojimas ir diegimo veiksmai
Ekonometriniai skaičiavimai ir modeliavimas
Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?
Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?
Dokumentų valdymas sveikatos įstaigose
Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai
Viešoji kalba: ką verta žinoti jai rengiantis
Adobe Photoshop pagrindų mokymai
CorelDraw pagrindų mokymai
MS Excel advanced: calculations, reports and data analysis
Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimai
Viešas argumentavimas ir organizacijos interesų atstovavimas
Duomenų ir informacinių sistemų saugumas: esminiai teisiniai aspektai
Konfliktinių situacijų valdymas pažengusiesiems
Kūrybiški sprendimai pardavimo ir rinkodaros specialistams
Savimotyvacijos instrumentai
Sukurkime pozityvią darbo vietą
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?
Taisyklinga kalba – gero įvaizdžio dalis
Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Lygių galimybių užtikrinimas organizacijoje. Lygių galimybių politikos rengimas
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje. Prevencija, priemonės ir sėkmės tikimybė
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje. Svarbiausi klausimai
Civilinės saugos reikalavimai įmonėms ir organizacijoms
Ką Lietuvos verslas turi žinoti apie ukrainiečių įdarbinimą ir pagalbą Ukrainai
Kompiuteriu renkamo teksto kalba. Ką reikia žinoti?
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuose
Miesto infrastruktūros plėtros mokestis. Taikymas ir aktualijos
Kaizen metodas. Sklandus LEAN įgyvendinimas organizacijoje
LEAN metodų įvairovė. Nuo ko pradėti LEAN kelionę organizacijoje?
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2022 m.
Mažos vertės viešieji pirkimai 2022 m.
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Įmonių ir fizinių asmenų atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus. Naujausi sankcijų pakeitimai ir Lietuvos bei ES teismų praktika. Žalos aplinkai atlyginimo pagrindai, atsakomybę turintis subjektas ir žalos dydžiai
Pasirengimo VP specialisto testui kursai
Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai
Administracinės kalbos vartojimas dokumentuose
Hakatono ABC
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas vidaus audito kontekste – nuo rizikos identifikavimo iki rezultatų pateikimo
Praktinis seminaras „Mediacija darbo vietoje“
Bendradarbiavimas daugiakultūrėje aplinkoje. Praktinės komunikavimo gairės
Patikra dėl sankcijų: praktiniai patarimai, kaip nepažeisti įstatymų
Viskas apie reklamą: kaip nepažeisti reklamos teisinio reguliavimo ir negauti baudų
Procesų valdymas
FIDIC sutartys: sudarymas ir vykdymas pagal geltonąją ir raudonąją knygas
0 procentų PVM tarifo taikymas prekybos sandoriams. Svarbios naujovės
Darbo tarybos: rinkimas, darbo organizavimas, dokumentavimas
Socialinių paslaugų srities darbuotojų emocinio stabilumo užtikrinimo ekstremaliosios situacijos metu galimybės
Pasirengimo VP specialisto testui seminaras. Tik svarbiausi klausimai
Sutarčių teisė: iš esmės pasikeitus situacijai
Tvarkų rengimas pagal naująjį Finansinės apskaitos įstatymą
Komunikacijos pratimai ir patarimai, kad kasdienis bendravimas ir vieši pasisakymai būtų sėkmingi
Darbo kodekso pakeitimai ir naujausia praktika nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Naujausi teismo sprendimai keičia viešųjų pirkimų praktiką: kaip prisitaikyti?
Learning corporate finance
Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas
Nekilnojamojo turto sandoriai: tik svarbiausi klausimai
Turto bei atsargų apskaita viešajame sektoriuje. Pakeitimai nuo 2022-06-15
Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Pajamų, gautų natūra, apmokestinimas, pripažinimas, deklaravimas. Ko vengti?
Sandėlio apskaitos dokumentai: pakeitimai ir naujos tvarkos
Mišri PVM atskaita: išaiškinimai, kriterijai, deklaravimas ir praktika
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Kaip pasiruošti naujos informacinės sistemos diegimui
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkos
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų taikymas
Vidaus kontrolė pažengusiems. Vidaus kontrolės veikimo vertinimas ir tobulinimas
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikia
VAS ir TFAS palyginimas 2022–2023 m.: sprendimai, konkretūs darbai ir techninis įgyvendinimas
Sutarčių teisė – naujausia teismų praktika ir ateities tendencijos
Žemės ūkio veiklos mokesčiai, apskaita ir 2022 m. atskaitomybė
Kursai. Dokumentų valdymo aktualijos: teorija ir praktinis taikymas

Personalo valdymo seminarai, mokymai

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui
Darbo laiko apskaita 2022 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2020 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
Darbo teisė 2020 m.: klausimai, aktualūs kasdieniame darbe. Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai
Darbo santykiai globos įstaigose. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Personalo dokumentai sveikatos priežiūros įstaigose
Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir motyvavimas
Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos
Statutinių įstaigų pareigūnų atranka
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Efektyvus bendradarbiavimas tarp skyrių ir darbas komandoje
Tikslas – geidžiamas darbuotojas
Tinkama elektroninė personalo dokumentacija. DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-11-01
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai
Įdarbinimas, steigimas ir komandiravimas į Vokietiją 2022 m. Svarbios naujovės
Darbo laiko apskaita 2021 m. – svarbiausios DK nuostatos. Suminės apskaitos ypatumai
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2021 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Personalo dokumentai švietimo įstaigose. Visi naujausi pakeitimai
Metiniai pokalbiai su darbuotojais biudžetinėse įstaigose
Darbo teisės klausimų–atsakymų konferencija
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje 2022 m.
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo link
Darbo teisė 2021 m. Netipinių atvejų analizė
Darbuotojų skatinimas opcionais: ką reikia žinoti?
Laiko ir veiklos planavimas
Praktinis seminaras „Keturių darbo dienų savaitė“
Darbo kodekso taikymas statybų sektoriuje nuo 2021-11-01. Rangovo ir subrangovo pareigos pagal DK
Asmens ir organizacijos įvaizdžio diplomatija
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2021-2022 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Svetingumo protokolas: reprezentacinių ir organizacijos bendruomenei skirtų veiklų organizavimas
Užsieniečių įdarbinimo dokumentavimas. Praktinis seminaras
Kūrybinio mąstymo skatinimas komandoje taikant „6 mąstymo skrybėlių metodą“
Metinis darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis: ką daryti, kad abi šalys jo lauktų?
Etikos kodekso rengimo ir diegimo praktikos
Darbo teisė 2022 m.: DK pakeitimai, nauja praktika ir ekspertų rekomendacijos
Dalykinis protokolas pasitinkant didžiąsias metų šventes
Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas
Konfliktų atpažinimas ir valdymas
Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?
Viešas argumentavimas ir organizacijos interesų atstovavimas
Konfliktinių situacijų valdymas pažengusiesiems
Savimotyvacijos instrumentai
Sukurkime pozityvią darbo vietą
Taisyklinga kalba – gero įvaizdžio dalis
Kaip taktiškai nutraukti darbo santykius? DK pakeitimai nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Lygių galimybių užtikrinimas organizacijoje. Lygių galimybių politikos rengimas
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2022-2023 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Hakatono ABC
Darbo teisė 2022 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika
Praktinis seminaras „Mediacija darbo vietoje“
Darbo tarybos: rinkimas, darbo organizavimas, dokumentavimas
Darbo kodekso pakeitimai ir naujausia praktika nuo 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01
Komandiruočių pakeitimai nuo 2022-07-01. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Darbuotojų komandiruotės iš Lietuvos į užsienio valstybes 2022-2023 m.: užsienio valstybių įstatymų pakeitimai, mokesčių ir darbo teisės praktika
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikia

Savarankiški mokymai

Teisiniai seminarai, mokymai

Viešųjų pirkimų reforma: naujo įstatymo taikymas, naujovės ir praktika
Svarbiausios statybos teisinio reguliavimo naujovės. Naujos redakcijos Statybos įstatymo įgyvendinimas
Darbo teisės reforma: naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir pereinamojo laikotarpio darbai
Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
Viešųjų pirkimų naujovės komunalinio sektoriaus pirkimuose
Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Darbo teisės reforma: darbo sutartys, privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimas
Darbo teisė: reguliavimo ypatumai ir naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybės
Civilinio proceso pakeitimai: CPK įgyvendinimas, naujausia teismų praktika ir ekspertų rekomendacijos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
Viešųjų pirkimų reforma: naujo įstatymo taikymas, naujovės ir praktika
Darbuotojų sauga ir sveikata įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
Viešieji pirkimai ir viešųjų pirkimų sutartys statybų sektoriuje
Darbuotojų sauga ir sveikata statybų sektoriuje
Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
Mažos vertės pirkimų vykdymas įsigaliojus naujajam VPĮ: dokumentacija, praktika ir naujausi išaiškinimai
Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų pildymas ir ekspertų rekomendacijos
Įmonių susijungimai ir įsigijimai: procesas ir dokumentai
Sąjungos muitinės kodekso (SMK) įgyvendinimas ir naujausia teismų praktika
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: procedūros, vykdymas ir naujausia praktika
Darbo kodekso praktinio taikymo aspektai
Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Personalo dokumentų rengimas: naujausia praktika ir rekomendacijos
Darbo sutarties nutraukimas ir naujausia praktika
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas pagal naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kaip užtikrinti atitiktį pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai vykdantiems prekybos veiklą. BDAR įgyvendinimo praktikoje gairės
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
Valstybės tarnyba ir darbo santykiai. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projekto apžvalga
Darbo tarybos rinkimai, darbuotojų atstovai ir darbo ginčai naujajame Darbo Kodekse
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija ir profesinės rizikos vertinimo naujovės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
Sąjungos muitinės kodekso ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimų taikymas 2018 m.
Sąžininga konkurencija viešuosiuose pirkimuose
Laikinasis įdarbinimas, užsienio komandiruotės ir A1 pažymėjimo išdavimas
Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė
Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo taikymas
Praktiniai žingsniai įgyvendinant ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
Teritorijų planavimo įstatymas ir jo nuostatų taikymo aspektai
Darbo tarybos rinkimai, darbuotojų atstovai ir darbo ginčai naujajame Darbo kodekse
Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje
Statybos rangos teisinis reguliavimas nuo 2018-11-01: aktualijos ir taikymas praktikoje
Statybininkų iš trečiųjų šalių įdarbinimo ir komandiravimo modeliai
Naujausia valstybinės žemės perleidimo tvarka 2019 m.
Darbuotojų asmens duomenų apsauga
Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė
Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką svarbu žinoti teisingumą vykdančioms institucijoms
Darbo teisė 2018–2019 m.: klausimai, taikytini kasdieniame darbe
Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma
Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)
Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai
BDAR: asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir valdymas įmonėse, įstaigose bei organizacijose
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Atsakomybė už sukeltą žalą
Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas)
Darbuotojų sauga ir sveikata 2019 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d.
Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo dokumentacija
Privačios žemės sklypų pardavimo ir pertvarkymo ypatumai
Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir svarbiausi pakeitimai
Darbo teisė 2019 m.: kodekso normos taikomos darbinėse kasdienėse situacijose
Teritorijų planavimo proceso praktika ir teisinio reguliavimo naujovės 2019 m.
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas: besiformuojanti praktika, daromos klaidos
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas sveikatos priežiūros įstaigose
Darbo įrenginių naudojimo teisinis reglamentavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe, naudojant darbo įrenginius, analizė. Rekomendacijos dėl rizikos vertinimo ir praktinio prevencinių priemonių įgyvendinimo
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas 2019 m.
Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos teisinė apsauga įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui. Kodėl ypač svarbu apsaugoti dabar ir kaip saugoti?
Komandiruočių mokestinės ir teisinės naujovės 2019 m. Darbuotojų siuntimas dirbti į ES ir trečiąsias šalis
Personalo dokumentacija 2019 m.: nauja praktika, papildomi reikalavimai ir rengimo pavyzdžiai
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams naujovės 2019 m.
Užsieniečių įdarbinimas ir ranga Lietuvoje: naujausi teisės aktų pakeitimai nuo 2019 m. kovo 1 d. ir nuo liepos 1 d., aktualiausia teismų praktika ir patarimai darbdaviams
Viešųjų pirkimų sutartys: vykdymas, keitimas, nutraukimas, atsakomybės taikymas
Darbo kodekso taikymas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir valstybės tarnyboje
Maisto papildų teisinis reguliavimas ir saugus vartojimas
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai
Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas
CPK taikymas
2019–2020 m.
Krovinių vežimo sutartys 2019-2020: sudarymas, vykdymas, atsakomybė ir CMR konvencija
BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI:
didėja baudos už reklamos pažeidimus
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų
Įmonių teisės diena su ILAW:
kokie iššūkiai laukia verslo 2020 m.?
Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas) – kaip atlikti savarankiškai
Statybų teisė nuo 2022 m. Statybininkų tapatybės identifikavimas
Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas
Žemės ūkio paskirties žemės perleidimo reikalavimai. Visos naujovės nuo 2020 m.
Efektyvus skolų išieškojimas: praktiniai patarimai
Bankroto reforma. Naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas
Civilinis procesas 2020 m.
Muitinės reguliavimo naujovės 2020 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai
Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijai
Fizinių asmenų bankrotas. Visi 2020 m. pakeitimai
Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai
BDAR taikymas finansų įstaigose
Žalos atlyginimo pacientams pertvarka 2020 m.
Seniūnaičių mokymai 2021 m.: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas
Teisinių paslaugų rinka 2020: kaip sėkmingai konkuruoti!
Korupcijos prevencijos įstatymo taikymas nuo 2022-01-01
Statybos, teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių naujovės
Sutarčių teisė 2022 m.: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai
Mobilumo paketo taikymas ir reguliavimo naujovės
Bendrovių reorganizavimai ir atskyrimai: teisiniai, mokestiniai ir verslo aspektai
Mokestiniai ginčai: aktuali mokestinė praktika, ginčų prevencija ir praktiniai patarimai dėl jų valdymo
Efektyvus skolų išieškojimas
Bankroto naujovės 2020 m. Naujausi pakeitimai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė
ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika: kaip išvengti klaidų
Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2022 m.
Aplinkosaugos teisė
Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sandorių teisiniai aspektai
Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas
Civilinio proceso kursai
Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai
Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo taikymas
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas
Sutarčių teisė 2020–2021 m. Naujausia praktika
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas
Juridinių asmenų nemokumo procesas 2020-2021
Žiedinė ekonomika versle: teisinės galimybės ir teismų praktikos aspektai. Daiktų nelaikymas atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai 2021
Asmens duomenų apsauga 2021 m.: IT sauga ir BDAR reikalavimai
Garantiniai terminai: kaip teisingai taikyti taisykles
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje: praktiniai patarimai
Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėse
Administracinės atsakomybės taikymas už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus ir muitinės deklarantų atsakomybės ypatumai
Ginčai dėl jurisdikcijos / Briuselis I-bis
Mažosios bendrijos: teisiniai ir mokestiniai niuansai 2021 m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2022 m.
Sandorių ginčijimas: reglamentavimas, naujausia teismų praktika ir rekomendacijos
Teritorijų planavimas 2021 m. Naujausi pakeitimai
Fizinių asmenų bankrotas: ypatumai ir aktualijos
Sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų atsakomybė
Pirkimo–pardavimo sutartys. 2021 m. praktika ir reguliavimas
Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijos
Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse
Interesų konfliktas viešajame sektoriuje
Administracinių bylų teisenos ypatumai bei aktuali teismų praktika
Civilinis procesas: įvadiniai mokymai
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija
Europos Sąjungos civilinis procesas
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas ir naujovės 2021 m.
Bankroto naujovės 2021 m. Naujausi pakeitimai
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos
Derybų ypatumai teisininkams
Baudžiamasis procesas. Praktika ir naujovės 2021 m.
Naujausi atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimai nacionaliniu ir ES lygiu. Ką turėtų žinoti verslas pereinant prie žiedinės ekonomikos modelio?
Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje
Įmonių nemokumo procesas nuo 2021 m. liepos 15 d.
Teisinių paslaugų rinka 2021 m. Ateities perspektyvos
Korupcijos prevencija švietimo įstaigoje. Skaidrios ir pasitikėjimu grįstos aplinkos kūrimas
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme
Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarka
Aplinkai padarytos žalos apskaičiavimas
Administracinė atsakomybė: teorija ir praktika
ES Žaliojo kurso pokyčiai versle: naujausi teisiniai, mokesčių, finansinių ir tvarumo ataskaitų teikimo pakeitimai ir ateinančių metų tendencijos
Pranešėjų apsaugos įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2022-02-15
Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai
Besikeičiantis ir griežtėjantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo taikymas: ką reikia žinoti šiandien?
Teritorijų planavimas: naujausi pakeitimai
Duomenų ir informacinių sistemų saugumas: esminiai teisiniai aspektai
Nesąžininga konkurencija: nuo prevencijos iki pergalės teisme
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?
Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje. Prevencija, priemonės ir sėkmės tikimybė
Miesto infrastruktūros plėtros mokestis. Taikymas ir aktualijos
Įmonių ir fizinių asmenų atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus. Naujausi sankcijų pakeitimai ir Lietuvos bei ES teismų praktika. Žalos aplinkai atlyginimo pagrindai, atsakomybę turintis subjektas ir žalos dydžiai
Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai
Patikra dėl sankcijų: praktiniai patarimai, kaip nepažeisti įstatymų
Viskas apie reklamą: kaip nepažeisti reklamos teisinio reguliavimo ir negauti baudų
FIDIC sutartys: sudarymas ir vykdymas pagal geltonąją ir raudonąją knygas
Sutarčių teisė: iš esmės pasikeitus situacijai
Nekilnojamojo turto sandoriai: tik svarbiausi klausimai
Teisinių paslaugų rinka 2022-2023 m. Neapibrėžtumo laikotarpis
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų taikymas
Sutarčių teisė – naujausia teismų praktika ir ateities tendencijos

Teritorijų planavimo ir žemės teisės mokymai

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2022 m.
Miesto infrastruktūros plėtros mokestis. Taikymas ir aktualijos

Vadybiniai seminarai, mokymai

Įmonės kainodara: strategija, kainų nustatymas ir ekonominiai skaičiavimai
Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
Atvirieji šaltiniai. Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai
Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
Valstybės įstaigų dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
Įslaptintos informacijos administravimas
Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų
Elektroninių dokumentų valdymo ypatumai nuo 2018-05-09
Įslaptintos informacijos administravimas. Naujausi teisės aktų pakeitimai
Finansai nefinansininkams. Finansinių ataskaitų analizė
Darbuotojų atleidimo proceso valdymas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai. Teisiniai aspektai
Finansinių ataskaitų analizė ir įmonės patikimumo vertinimas
Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje
Talentų „medžioklė“ socialiniuose tinkluose
Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas
Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai
Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė
Valstybės įstaigų dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė
Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)
Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui
Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika
Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos
Nuo „galvų medžioklės“ iki atrankos: kaip rasti tinkamus darbuotojus?
Finansinių ataskaitų skaitymas 2019 m.: analizė, patikimumo ir pokyčių vertinimas
Įslaptintos informacijos administravimas. Naujausi teisės aktų pakeitimai
Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas
Dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita 2019 m.
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas
Pardavimai telefonu ir bendravimas su sudėtingais klientais
Finansų analizė finansuotojo akimis
Tinkama atlygio sistema. Motyvavimas ir atitiktis Darbo kodeksui
Metinė konferencija „Biuro administravimas 2020 m.“
Verslo finansai krizių metu
Naujas požiūris į įmonių veiklos biudžetavimą
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo metodikos naujovės. Kaip sklandžiai ir lengvai parengti naujus pareigybių aprašymus įstaigoje? Su kokiais iššūkiais galima susidurti juos rengiant?
Viešojo administravimo reguliavimo ir praktikos naujovės 2022 m.
Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir motyvavimas
Susipažinkite su LinkedIn
Komunikacijos pagrindai kiekvienam Sveika žinoti
MS WORD pradedantiesiems
Transporto priemonių draudimas
Biuro administravimas 2022 m.: administracinio tobulumo link
Įmonių grupės 2021 m. Praktinė konferencija
Derybų ypatumai teisininkams
Laiko ir veiklos planavimas
Pardavimai telefonu ir verslo laiškais
Kaip pristatyti save ir savo idėjas?
Asmens ir organizacijos įvaizdžio diplomatija
Apklausų (tyrimo) organizavimas, principai, etapai, rezultatų analizė, geroji praktika
Teisinių paslaugų rinka 2021 m. Ateities perspektyvos
Duomenų statistinė analizė (pradedantiesiems)
Metinis darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis: ką daryti, kad abi šalys jo lauktų?
Dalykinis protokolas pasitinkant didžiąsias metų šventes
Streso valdymas ir emocinės sveikatos stiprinimas
Konfliktų atpažinimas ir valdymas
Lyderystės mokymai: praktinė vadovavimo psichologija
Ekonometriniai skaičiavimai ir modeliavimas
Galvų „medžioklė“: „auka“ ar „laimikis“ arba kaip elgtis, kai tiesiog nėra kandidatų?
Viešoji kalba: ką verta žinoti jai rengiantis
Viešas argumentavimas ir organizacijos interesų atstovavimas
Konfliktinių situacijų valdymas pažengusiesiems
Kūrybiški sprendimai pardavimo ir rinkodaros specialistams
Savimotyvacijos instrumentai
Sukurkime pozityvią darbo vietą
Taisyklinga kalba – gero įvaizdžio dalis
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuose
Kaizen metodas. Sklandus LEAN įgyvendinimas organizacijoje
LEAN metodų įvairovė. Nuo ko pradėti LEAN kelionę organizacijoje?
Hakatono ABC
Bendradarbiavimas daugiakultūrėje aplinkoje. Praktinės komunikavimo gairės
Procesų valdymas
Veiksmingas paslaugų, prekių ir idėjų pardavimas prezentacijų metu
Socialinių paslaugų srities darbuotojų emocinio stabilumo užtikrinimo ekstremaliosios situacijos metu galimybės
Komunikacijos pratimai ir patarimai, kad kasdienis bendravimas ir vieši pasisakymai būtų sėkmingi
Kaip pasiruošti naujos informacinės sistemos diegimui
Problemų sprendimas – metodika, kuri tikrai veikia

Viešojo sektoriaus buhalteriniai mokymai

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai
Apskaitos politika, apskaitos organizavimas, vidaus ir finansų kontrolė viešajame sektoriuje
Darbo užmokesčio skaičiavimas, apskaita ir teisinės problemos viešajame sektoriuje
Beviltiškų skolų pripažinimas, apskaičiavimas ir nurašymas
Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas
Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje
Projektų, kuriuos įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, apskaita
Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų analizė
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys
Elektroniniai apskaitos dokumentai. Svarbios nuostatos
Buhalterinės apskaitos pertvarka. Naujas Finansinės apskaitos įstatymas
FVAIS – įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas bendroje IS. Naujausia praktika ir pakeitimai
Viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės veikimo vertinimo ataskaitos. Praktiniai patarimai
Metinė konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams „Apskaitos ir atskaitomybės pertvarka 2022“
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje. Svarbiausi klausimai
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešojo sektoriaus subjektuose
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas vidaus audito kontekste – nuo rizikos identifikavimo iki rezultatų pateikimo
Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai. Mokymo lėšų paskirstymas ir panaudojimas
Turto bei atsargų apskaita viešajame sektoriuje. Pakeitimai nuo 2022-06-15
Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus buhalterija ir finansai: 2022-2023 m. pertvarkos

Viešųjų pirkimų seminarai, mokymai

Viešųjų pirkimų įstatymo pertvarka nuo 2019-06-11.
VPĮ pakeitimai nuo 2019-11-01
Viešieji pirkimai pasitinka 2020 m.: pakeitimai, praktika, efektyvumas
Praktiniai darbo su CVP IS mokymai. VPĮ pakeitimų įgyvendinimas
Viešieji pirkimai: VP reforma nuo 2022-01-01
Viešųjų pirkimų sutartys
Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija
Viešųjų pirkimų konferencija. Nauja 2021 m. praktika
Viešieji pirkimai statybų sektoriuje (ranga, projektavimas ir techninė priežiūra)
Žalieji viešieji pirkimai 2021 m.
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2021-2022 m.
Žalieji viešieji pirkimai 2022 m.
Mažos vertės viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija 2022 m.
Mažos vertės viešieji pirkimai 2022 m.
Pasirengimo VP specialisto testui kursai
Pasirengimo VP specialisto testui seminaras. Tik svarbiausi klausimai
Naujausi teismo sprendimai keičia viešųjų pirkimų praktiką: kaip prisitaikyti?